Tuesday, May 16, 2006

anything done mederately and frequently is better than over-exertion at infrequent periods.

moral kepada Paiji dan Penulis blog ini:

jangan buat kerje last minit.
ceh nak kasik orang kesian konon....


Al-Quran

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.
(Ali Imran : 159)

No comments: