Wednesday, April 11, 2007

Sajok Pengisafang


powered by ODEO

Paiji yang buwi sajok ni ke akue...

Muga seme mengdapat pedomang...

No comments: